Fisu-kunnat testaavat uusia yhteisiä indikaattoreita tiekarttojen toteutumisen seurantaan

Uutinen 4.5.2021 klo 9.00

Fisu-kuntien resurssiviisaustyötä ohjaavat tiekartat, joissa on esitetty ja aikataulutettu suunnitellut toimenpiteet Fisu-päätavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekarttojen toimenpiteet on ryhmitelty 5–6 kaistaan.

Remi-hankkeessa kuntien asiantuntijat valitsivat jokaiselle kaistalle kattavan joukon kaupunkien kestävyyttä mittaavia indikaattoreita. Näistä indikaattoreista Fisu-kunnat valitsivat 13 indikaattoria ensimmäisen vaiheen testaukseen. Testauksen tavoitteena on selvittää tietojen saatavuutta ja hyödyntämistä kuntien päätöksenteon tukena sekä tuottaa indikaattoreiden keräämisessä vaadittavat metatiedot.

Valitut indikaattorit ovat kaistoittain ryhmiteltynä:

Energia

 • Uusiutuvan energian (lämpö ja sähkö) osuus kuntaorganisaation energianhankinnasta (%)
 • Kunnan kiinteistöjen energiankulutus (MWh/v)

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

 • Joukkoliikenteen käyttö matkamäärinä (kpl/v) oman paikallisliikenteen kulkuneuvoilla
 • Kunnan virkakäytössä olevien vähäpäästöisten (täyssähkö ja biokaasu) autojen osuus käytössä olevista autoista (%)   

Kulutus ja materiaalit

 • Ympäristökriteerit sisältävät hankinnat kuntaorganisaatiossa (kpl/v)
 • Circwaste-hankkeen tuottamat kotitalousjätteen määrä (tn/v) ja kierrätysaste (%)

Vedenkäyttö ja luonnon vedet

 • Jokien, järvien ja rannikkoalueiden ekologinen tila luokittain (%-osuudet)
 • Kunnan omiin verkostoihin liittyneiden vedenkulutus (l/asukas/v)

Luonnon monimuotoisuus

 • Suojellut alueet kunnan alueella luontotyypeittäin (ha, %)
 • Vieraslajien torjuntaan kuntaorganisaation käyttämät resurssit (€/v)    

Ruoantuotanto ja kulutus

 • Syntyneen ruokahävikin määrä kunnan järjestämissä ruokapalveluissa (kg/v)
 • Kasvisruoan osuus kunnan järjestämien ruokapalveluiden tarjonnasta (%)

Elinympäristö (viihtyvyys ja terveellisyys)

 • Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetuista alueista (%)