Fisu-verkostossa tapahtuu – verkosto vahvistaa edelläkävijyyttään resurssiviisaudessa ja kehittää kuntien mahdollisuuksia kestävän elinvoiman mahdollistamisessa

Uutinen 4.5.2021 klo 10.00

Fisu-neuvottelukunta on verkoston päättävä elin, joka toimii myös tiedonkulkukanavana kunnista valtionhallinnon suuntaan. Neuvottelukunta piti huhtikuun lopulla kokouksen, jossa tehtiin paljon eteenpäin suuntaavia päätöksiä.

Fisu-verkosto arvioi omaa toimintaansa alkuvuodesta 2021. Itsearvioinnin perusteella mietittiin verkoston toimintaa ja tarpeellisia kehityskohtia. Itsearviointi paljasti myös verkoston vahvuudet, joita olivat muun muassa yhteiset verkostopäivät sekä verkoston resurssiviisaustyötä tukevat erillishankkeet.

Verkoston viestinnälliset mahdollisuudet päätettiin ottaa lähempään tarkasteluun ja miettiä kuinka viestinnällistä otetta olisi mahdollista vielä vahvistaa. Fisu-verkostolla on nykyisellään tavoitteet vuoteen 2050. Neuvottelukunta päätti ottaa käyttöön kullekin tavoitteelle (Ei kasvihuonekaasupäästöjä, Ei jätettä ja Ei ylikulutusta) tavoitteelliset välitavoitteet vuoteen 2030. Kunnat käyttävät välitavoitteet vielä päättävissä elimissään, minkä jälkeen verkosto viestii niistä tarkemmin.

Neuvottelukunta keskusteli verkoston toiminnan tiiviimmästä kytkemisestä kansallisiin ohjelmiin ja strategioihin. Todettiin, että Fisu-verkoston linkitys kansallisiin ohjelmiin ja strategioihin on jo tunnistettu. Sovittiin, että asiaa vielä tarkastellaan tarkemmin ja siihen palataan erikseen syksyn neuvottelukunnan kokouksessa.

Fisu-verkoston kuntien systemaattisen toiminnan työkaluna ovat kuntakohtaiset resurssiviisauden tiekartat, jotka muodostuvat viidestä-kuudesta kaistasta. Neuvottelukunta päätti ottaa käytössä oleville tiekartoille kaistakohtaiset resursssiviisauden indikaattorit testaukseen.

Katso testaukseen valitut indikaattorit:Fisukunnat testaavat uusia yhteisiä indikaattoreita tiekarttojen toteutumisen seurantaan

Neuvottelukunta päätti myös vahvistaa kiertotalouden tiiviimpää kytkentää verkoston toimintaan. Tarkempi toteutustapa suunnitellaan vuoden 2021 aikana. On mahdollista, että kiertotalouskytkentä toteutetaan uutena verkoston erillishankkeena. Erillishankkeita on pidetty onnistuneina, ja niistä hyviä esimerkkejä ovat REIVI- ja REMI-hankkeet sekä käynnissä oleva REETTA-hanke. Lisäksi neuvottelukunta keskusteli verkoston kansainvälisestä ulottuvuudesta. Sovittiin, että kansainvälisyys ja sen mahdollisuudet verkoston toiminnassa otetaan keskusteltavaksi syksyn Fisu-verkostotapaamisessa.

Fisu-neuvottelukunnassa on edustus ympäristöministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Kuntaliitosta, Sitrasta, Motivasta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä verkostossa mukana olevista kunnista. Verkoston toimintaa koordinoi Fisu-palvelukeskus, jota yhteistyössä toteuttavat Motiva ja Syke.

Linkkejä erillishankkeisiin:
REIVI-hanke
REMI-hanke
REETTA-hanke