Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA)

REETTA-hanke edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja ja siten vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

Pitkällä aikavälillä hanke vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta ja ilmastotyön tuloksellisuutta. Kuntien toimenpiteet ja investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin ja samalla syntyy hyötyjä kuntataloudelle ja kuntien elinvoimaisuudelle.

  • Tavoitteena on tunnistaa jo olemassa olevista toimintamalleista hyväksi havaitut työkalut ja toimintatavat, jotka mahdollistavat tehokkaan ja vaikuttavan ilmasto- ja talousjohtamisen kytkennän. Hankkeessa opitaan käytännön kokeiluilla erilaisten työkalujen ja toimintatapojen soveltuvuudesta ilmasto- ja talousjohtamiseen erilaisissa kunnissa.
  • Tavoitteena on tunnistaa ne puutteet ja pullonkaulat, jotka vaikeuttavat ilmasto- ja talousjohtamisen keskinäisen työstämisen ja tarkastelun.
  • Tavoitteena on myös sitouttaa kuntien talousosaajia ja -johtajia ilmastotyöhön ja luoda keskustelua ja osaamisen vaihtoa niin kuntaorganisaatioiden sisällä kuin kuntien kesken talous-, ilmastoasiantuntijoiden ja -johtajien välille.
  • Hankkeessa lisätään myös tietoa olemassa olevista ilmastotoimien rahoituskanavista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Hankkeessa edistetään vahvalla viestinnällisellä otteella ja verkostomaisella toimintatavalla yhdessä sidosryhmien kanssa kunnan talous- ja ilmastojohtamisen integroinnin merkitystä Suomen kunta- ja aluekentälle.

Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli kunnan talous- ja ilmastojohtamisen systemaattiseksi integroimiseksi. Malli kuvaa, kuinka kunnat voivat tarkastella toimenpiteiden talous- ja ilmastovaikutuksia osana talousjohtamisen päätöksentekoprosesseja, tunnistaa ja priorisoida vaikuttavimpia ilmastotoimenpiteitä osana vuosisuunnittelua, tuoda näkyväksi ilmastotoimia ja niiden vaikuttavuutta osana talousjohtamista ja löytää rahoitusta vaikuttavien ilmastoinvestointien ja -toimenpiteiden edistämiseen.

Hankkeen lopputuloksena syntyvään materiaalipakettiin sisältyy:

  1. Yhteenveto kuntien parhaista käytännöistä huomioida ilmastotavoitteet talouden ja investointien suunnittelussa ja seurannassa.
  2. Tietoa olemassa olevista työkaluista, joita voidaan hyödyntää ilmasto- ja talousvaikutusten tunnistamiseen ja mittaamiseen ja raportointiin osana kuntien talousjohtamisen sekä piloteista kootut konkreettiset opit niiden toimivuuteen ja jatkokehitystarpeisiin liittyen.
  3. Pilottien opit käytännössä testatuista, erilaisten kuntien tarpeisiin soveltuvista lähestymistavoista systemaattisesti kytkeä ilmastotoimien valinta ja jatkuva suuntaaminen vaikuttavaan tekemiseen osaksi normaalia kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua.
  4. Tietoa ilmastotoimien mahdollisista rahoituskanavista.


Resurssiviisaiden kuntien talous ja ilmasto on FISU-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilun ja vertaisoppimisen menetelmiä.
 

Lisätietoa:
Motiva Oy
asiantuntija Anna Sahiluoma
etunimi.sukunimi@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
erityisasiantuntija Janne Pesu
etunimi.sukunimi@syke.fi
 


 

REETTA-hankkeessa Fisu-kunnat ovat rohkeasti lähteneet kehittämään ja kokeilemaan toimivia tapoja talous- ja ilmastojohtamisen yhteen nivomiseksi. Työ on käynnistynyt hyvien esimerkkien tunnistamisella, kuntien itsearvioinneilla ja jatkunut käytännön kokeiluihin. Hankkeen puolivälissä oppeja on koostettu muiden kuntien käyttöön.

REETTA-hankkeen aineistoa ja tuloksia

Kuntien materiaalit ja aineistot

 


 

Podcast 13.4.2021 Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?

Luuppi-podcastissa ovat aiheesta keskustelemassa ympäristöjohtaja Elina Ojala Lahdesta ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylästä. Keskustelua vetää viestintäpäällikkö Sirpa Mustonen Motivasta.

Avainsanat: kunnat; FISU-kunnat; REETTA; ilmastojohtaminen; resurssiviisaus; kestävä kehitys

Podcastin voit kuunnella Spotify-musiikkipalvelussa:
Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?

 

Julkaistu 9.2.2021 klo 10.54, päivitetty 20.2.2023 klo 15.26